PETRUS KEY TRUONG VINH KY

PETRUS KEY TRƯƠNG VĨNH KÝ
& CUỘC XÂM LĂNG CỦA PHÁP


(Biên khảo sử học Việt Nam xã hội văn hóa.)

Tác giả VŨ NGỰ CHIÊU PhD, JD
Sách gần 850 trang / chia làm Hai Tập
Gía mỗi tập : $30.00 USD
Tạp chí Hợp-Lưu xuất bản 11-2019

 

Hiện có bán qua hệ thống phát hành:  LuLu.com

 và trên phần tìm kiếm (search)  thì đánh vào hàng chữ:  Chieu Ngu Vu     thì các tựa sách sẽ hiện ra.
***

Quý vị có thể vào đường dẫn này: LuLu.com
    thì các tựa sách sẽ hiện ra.