TẠP BÚT TRỊNH Y THƯ
Hợp Lưu xuất bản / Giá US$10.00
Tìm mua tại các tiệm sách
hoặc truy cập vào trang mạng
http://trinhythu.wordpress.com