TẠP BÚT TRỊNH Y THƯ
Hợp Lưu xuất bản / Giá US$10.00
Tìm mua tại các tiệm sách
hoặc truy cập vào trang mạng
http://trinhythu.wordpress.com
Họa sĩ TRỊNH CUNG

Nhận thực hiện

Trình bày bìa sách các loại

&

Ký họa Chân Dung

Cho các thân hữu có nhu cầu

Giá trình bày một bìa sách: $200 USD

cho môt ký họa chân dung: $500 USD

Xin liên lạc số điện thoại

714-553-2557